STATUT FUNDACJI KARKONOSKIEJ

tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi
przez Radę Fundacji w dn. 17.04.2003r.
i wpisanymi do KRS  w dn. 12.08.2003r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1

„Fundacja Karkonoska”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Janusza Adamczuka, Jakuba Jarząbka, Piotra Komorowskiego, Janusza Korzenia, Henryka Kuleja, Jana Mazurkiewicza i Tomasza Polańskiego aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Jeleniej Górze w dniu 14 sierpnia 1990r. rep. A nr 2953/90. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity DU nr 46 poz. 203 z 01.06.1991r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

& 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra.
 2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie region jeleniogórski, a także zagranica.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne, także poza swoją siedzibą, w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Fundacja może dla ułatwienia współpracy z zagranicą używać swej nazwy w języku angielskim – Karkonoska Foundation.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

& 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa i gospodarki przestrzennej

Rozdział II

Cele i formy działania

& 4

Celem działania Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz harmonijnego rozwoju kraju i regionu jeleniogórskiego, a zwłaszcza obszaru Karkonoszy i Gór Izerskich. W szczególności dotyczyć będzie ona działania na rzecz rozwoju urbanistyki i architektury, odbudowy i rehabilitacji środowiska przyrodniczego, promowania turystyki ekologicznej, a także działalności na rzecz  tradycji i rozwoju kultury.

& 5

Formami działania Fundacji są:

 1. udzielanie pomocy organizacyjno-finansowej osobom prawnym i fizycznym, które podejmują działalność związaną z realizacją celów Fundacji, wyrażającą się w konkretnych przedsięwzięciach m.in. inwestycyjnych, modernizacyjnych i rehabilitacyjnych,
 2. wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych oraz wyrażanie opinii na temat problemów zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowania architektury i urbanistyki,
 3. działalność edukacyjno-szkoleniowa, popularyzatorska, dokumentacyjna i inna, związana z realizacją celów Fundacji,
 4. organizowanie i wspieranie działalności artystycznej, związanej z promocją tradycji oraz rozwojem i kształtowaniem kultury,
 5. współpraca z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą oraz utworzenie odpowiednich płaszczyzn dla wymiany doświadczeń,
 6. prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formach określonych prawem, a także tworzenie i współtworzenie różnych jednostek organizacyjnych w tym szkół i zakładów, zorientowanych na praktyczną realizację celów Fundacji,
 7. gromadzenie środków materialnych przeznaczonych na udzielanie pomocy jednostkom, o których mowa w ust. 1.

Rozdział III

Organy i organizacje Fundacji

& 6

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

&7

 1. Fundatorzy oraz zaproszone przez nich osoby tworzą Radę Fundacji o składzie nie przekraczającym 14 osób. Kadencja osób zaproszonych do składu Rady trwa 4 lata.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może być zwołane przez co najmniej 3 członków Rady.
 3. Rada Fundacji dokonuje oceny działalności Fundacji i ustanawia kierunki działania, a w szczególności upoważniona jest do:

–          inicjowania kierunków działalności Fundacji i propagowania celów, dla których powstała Fundacja,

–          powoływania Zarządu, zawieszania i odwoływania członków Zarządu,

–          nadzoru i kontroli Zarządu oraz podległych mu komórek organizacyjnych,

–          przyjmowania okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych,

–          wyrażania opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,

–          wprowadzania zmian w statucie.

 1. Tryb przeprowadzania posiedzeń Rady Fundacji może być objęty specjalnym regulaminem.
 2. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego i w miarę potrzeby jego Zastępcę. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Członkowie Rady wykonują swe obowiązki osobiście.

& 8

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, powołanych przez Radę Fundacji. Spośród członków Zarządu wyznaczony jest przez Radę Fundacji Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz Zarządu. Członkami Zarządu mogą być osoby powołane z grona Fundatorów.
 2. Fundację reprezentuje na zewnątrz dwóch członków Zarządu w dowolnym składzie.
 3. Zarząd powołany jest na okres 4 lat i może być odwołany przed upływem tego okresu, jeżeli jego działanie jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu lub celem Fundacji. Odwołanie może dotyczyć całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.
 4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

–          uchwalanie programów działania Fundacji i planów jego realizacji,

–          reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym w szczególności wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu lokalnego, a także wobec podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, tak krajowych, jak i zagranicznych, w tym tych, które finansowo wspierają Fundację,

–          zarządzanie majątkiem Fundacji oraz nabywanie i zbywanie nieruchomości,

–          przyjmowanie oświadczeń w sprawie przyjmowania darowizn, spadków, zapisów i subwencji,

–          uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i technicznych zgodnych z kierunkami działania Fundacji,

–          uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania i działalności finansowo-gospodarczej oraz ustalanie regulaminów pracy i płac oraz zasad premiowania,

–          powoływanie i odwoływanie oraz określanie zakresu pełnomocnictw dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji oraz ich tworzenie,

–          podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do spółek oraz istniejących już podmiotów gospodarczych oraz  sprzedaży udziałów w spółkach,

–          zatwierdzanie statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych Fundacji.

 1. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
 2. Obsługę Zarządu Fundacji prowadzi Biuro Fundacji, którym może kierować Dyrektor Biura.

& 9

Zasady pracy Zarządu określa się ramowo jak niżej:

 1. posiedzenie odbywa się nie rzadziej niż raz w kwartale,
 2. posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes lub wiceprezes, posiedzenia są protokołowane,
 3. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, mogą być one podejmowane, jeżeli na posiedzeniach obecnych jest co najmniej 2 członków Zarządu,
 4. w następujących sprawach wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu:

– przeznaczenie dochodów na realizację celów Fundacji,

– zbywanie, zmiany przeznaczenia oraz obciążanie majątku Fundacji .

 1. odwoływanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

–          złożenia rezygnacji,

–          postępowania niezgodnego z celem Fundacji,

–          w innych uzasadnionych przypadkach.

& 10

Fundacja prowadzi działalność w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych polegającą na:

–          organizowaniu kursów, szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji, zajęć itp.,

–          produkcji filmów i nagrań video,

–          działalności wydawniczej, poligraficznej itp.,

–          działalności dokumentacyjnej oraz edukacyjno-szkoleniowej m.in. w zakresie fotografii artystycznej oraz innych mediów,

–          organizowaniu imprez artystycznych, plenerów, wystaw,

–          organizowaniu imprez turystycznych i obsłudze turystów,

–          prowadzeniu lecznictwa i profilaktyki na bazie naturalnych walorów regionu,

–          organizowaniu banku danych i wymiany informacji o regionie,

–          sporządzaniu dokumentacji projektowych i projektów urbanistycznych,

–          doradztwie w zakresie działalności inwestycyjnej,

–          działalności handlowej i usługowej,

–          działalności budowlano-remontowej,

–          działalności produkcyjnej na bazie surowców lokalnych,

–          działalności konsultingowo-eksperckiej,

–          innej działalności związanej z realizacją celu Fundacji.

& 11

Fundacja prowadzi ewidencję księgową według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami zawartymi w szczególności w Dz.U. nr 113 z dnia 18.12.2000r. poz. 1186).

Rozdział IV

Majątek Fundacji

& 12

Fundusz Fundacji stanowi kwota 1 400,- zł (słownie jeden tysiąc czterysta złotych), wniesiona przez:

 1. Janusza Adamczuka
 2. Jakuba Jarząbka
 3. Piotra Komorowskiego
 4. Janusza Korzenia
 5. Henryka Kuleja
 6. Jana Mazurkiewicza
 7. Tomasza Polańskiego

& 13

Środki na realizację celu Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzić będą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów osób krajowych i zagranicznych,
 2. dotacji, subwencji krajowych i zagranicznych,
 3. własnej działalności gospodarczej,
 4. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomości oraz praw majątkowych,
 5. dochodów ze zbiórek i innych imprez,
 6. dochodów z opłat za świadczone usługi,
 7. innych dochodów.

& 14

 1. Majątek wymieniony w & 12 i & 13 służy realizacji statutowych celów Fundacji.
 2. Rozporządzanie składnikami majątku trwałego może nastąpić w przypadku gdy:

–          uzasadnia to cel Fundacji,

–          następuje jego naturalne zużycie,

–          jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację celów Fundacji, o ile ich dysponenci lub ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celami, dla jakich je zorganizowano.

& 15

W przypadku wskazania Fundacji jako podmiotu dziedziczenia, Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

& 16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

& 17

Fundacja tworzy fundusz rezerwowy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

& 18

Zmiany Statutu Fundacji nie mogą naruszyć celu, do jakiego Fundację stworzono.

& 19

 1. Dla realizowania swych celów Fundacja może łączyć się z inną fundacją mającą siedzibę w kraju lub zagranicą.
 2. Połączenie Fundacji nie może naruszać celów, dla których Fundacja została powołana.

& 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji bez możliwości ich odtworzenia.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu większością dwóch trzecich głosów obecnych na posiedzeniu Rady jej członków.
 3. Majątek likwidowanej Fundacji przeznaczony jest na realizację celów zgodnych ze statutem Fundacji.