NAJWAŻNIEJSZE, ZREALIZOWANE PROJEKTY FUNDACJI KARKONOSKIEJ w L. 1992-2020

1992

1 Koncepcja modernizacji systemu urządzeń narciarskich w rejonie Szrenicy (dla Urzędu Miasta Szklarska Poręba),

2 Zaproszenia okolicznościowe i „cegiełki” (dla Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia Krzeszowa),

3 Koncepcja budowy systemu urządzeń narciarskich w rejonie Przedniej Kopy i Rozdroża Izerskiego (dla Narciarskiego Klubu Sportowego Gile w Jeleniej Górze),

4 Mapy do wydawnictwa „Znakowane szlaki piesze województwa jeleniogórskiego” (dla Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze);

1993

5 „Monografia Szklarskiej Poręby” (publikacja dla Urzędu Miasta Szklarska Poręba),

6 Koncepcja Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnego „Ecopolis” k/Jeleniej Góry (oprac. własne);

1994

7 Inwentaryzacja i plan ochrony środowiska przyrodniczego wsi letniskowej Karpniki, (dofinansowanie Fundacja Marshalla, Biuro we Wrocławiu),

8 Organizacja seminarium nt. Ekologiczne uwarunkowania programu budowy autostrad w Polsce Zachodniej (dofinansowanie Fundacja Marshalla, Biuro we Wrocławiu),

9 Ekspertyza nt. ekologicznych uwarunkowań rozwoju sieci wyciągów i tras narciarskich w rejonie Małej Kopy (dla Urzędu Miasta Karpacz);

1996

10 Koncepcja proekologiczneo rozwoju wsi letniskowej Karpniki (dofinansowanie Fundacja Marshalla, Biuro we Wrocławiu),

11 Bilateralny Rezerwat Biosfery Karkonosze/Krkonose – program budowy wielosektorowego porozumienia (dofinansowane przez Fundację Marshalla, Biuro we Wrocławiu,)

12 Program edukacji ekologicznej dla nauczycieli i młodzieży wybranych szkół średnich i podstawowych województwa jeleniogórskiego (dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. WFOŚiGW w Jeleniej Górze),

13 „Lokalna Agenda 21 czyli gminny program ekorozwoju” (poradnik dofinansowany przez WFOŚiGW w Jeleniej Górze,)

14 Konferencja Europejska „Kobiety Europy”, dofinansowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Wrocławia;

1997

15 „Polityka ekologiczna w rejonie Worka Turoszowskiego”- raport z badań (publikacja dofinansowana przez WFOŚiGW w Jeleniej Górze),

16 Rytuały dla Matki Ziemi, Święto Młodych Ekologów, Jelenia Góra 1997, (dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze),

17 Organizacja cyklu 210 warsztatów ekologicznych w ramach programu edukacji ekologicznej dla nauczycieli i młodzieży wybranych szkół podstawowych i średnich województwa jeleniogórskiego (dofinansowane przez WFOŚiGW w Jeleniej Górze),

18 „Planeta Ziemia-czy tylko dla ludzi” (publikacja dofinansowana przez WFOŚiGW w Jeleniej Górze oraz Zarząd Miasta Jelenia Góra),

19 Rozpoczęcie stałego wydawania biuletynu -kwartalnika Fundacji pn. „Zielony Region” (dofinansowane przez WFOŚiGW w Jeleniej Górze),

20 Program Rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej-rozwiązanie konfliktu pomiędzy rozwojem gospodarczym regionu a ochroną środowiska (dofinansowany przez Academy for Educational Development Washington USA, Biuro w Warszawie);

1998

21 Rozwój kampanii ekologicznego stylu życia – program ekozespołów (dofinansowanej przez WFOŚiGW w Jeleniej Górze, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki w Warszawie, Fundację GAP Polska z Warszawy),

22 „Jak budować program ekorozwoju” (seria 4 poradników dofinansowana przez WFOŚiGW w Jeleniej Górze przy wsparciu fundacji ekologicznych z kraju),

23 Instytucjonalne wzmocnienie programu Bilateralny Rezerwat Biosfery – Karkonosze jako strefy współpracy polsko-czeskiej (dofinansowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, biuro w Krakowie),

24 Warsztaty kompleksowej edukacji ekologicznej „Zielone Góry” (dofinansowane przez Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią w Warszawie),

25 Strategia rozwoju Gminy Mysłakowice (dla Gminy Mysłakowice),

26 Rozpoczęcie stałego wydawania „Karpnickiej Gazetki” (opracowanie własne),

27 Koncepcja systemu informacji wizualnej dla KPN (dla Karkonoskiego Parku Narodowego) ;

1999

28 Ochrona awifauny leśnej z projektem leśnej ścieżki edukacyjnej (dla Karkonoskiego Parku Narodowego),

29 Założenia polityki ekologicznej dla miasta Kielce (dla Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych „Ekorol” w Kielcach),

30 Konkurs Ekologicznej Twórczości Literackiej i Plastycznej (dofinansowany przez Zarząd Miasta Jeleniej Góry),

31 Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Gryfów Śląski (dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski),

32 Kontakt przez Sztukę – warsztaty polsko-czesko-niemieckie (dofinansowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu działającą w imieniu Centralnego Biura Programu Phare Credo w Pradze),

33 Promocja ekoturystyki w gospodarstwach rolnych na terenie Bilateralnego Rezerwatu Biosfery Karkonosze/Krkonose (dofinansowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa),

34 Ekomarket w Jeleniej Górze (dofinansowany przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska US EPA i Amerykański Korpus Pokoju w Polsce, WODR 0/Jelenia Góra i PZU Życie );

2000

35 Odbudowa naturalnej retencji potoku Lesk (dofinansowana przez Fundację DOEN z Amsterdamu, Holandia),

36 Utworzenie wielkoobszarowego rezerwatu przyrody „Torfowiska Doliny Izery” oraz wydanie przewodnika po ścieżce przyrodniczej (dofinansowane przez Fundację EkoFundusz z Warszawy),

37 Czynna ochrona cietrzewia i głuszca w Karkonoszach i Górach Izerskich (dofinansowana przez Fundację EkoFundusz z Warszawy oraz WFOŚiGW we Wrocławiu),

38 Minitoring efektów czynnej ochrony ekosystemów leśnych (dla Karkonoskiego Parku Narodowego),

39 Zorganizowanie Sympozjum „Tożsamość miejsca” oraz wystawy polsko-czesko-niemieckiej „Wokół wielkiej góry (dofinansowane przez Departament Mecenatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie),

40 Zestaw wskaźników dla monitorowania realizacji programów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym (dla Ministerstwa Środowiska w Warszawie),

41 Program utworzenia Dolnośląskiego Muzeum Detalu Architektonicznego i odbudowy Dworu w Maciejowcu (opracowanie własne);

2001

42 Model wdrożeniowy wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w ramach banku danych regionalnych (dla Ministerstwa Środowiska w Warszawie),

43 Inwentaryzacja Dworu w Maciejowcu (opracowanie własne),

2002

44 „Jak opracować raport środowiskowy” (poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw dofinansowany z Fundacji Fundusz Współpracy z Warszawy),

45 Koncepcja adaptacji Dworu w Maciejowcu dla potrzeb Dolnośląskiego Muzeum Detalu Architektonicznego (opracowanie własne, wykonane na podstawie pracy dyplomowej Jacka Godlewskiego),

46 Projekt budowlany remontu dachu nad głównym korpusem i skrzydłem bocznym Dworu w Maciejowcu (opracowanie własne),

2003

47 Model wdrożeniowy wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie wojewódzkim w ramach banku danych regionalnych (dla Ministerstwa Środowiska w Warszawie),

48 Kształtowanie postaw zgodnych z etyką ekologiczną” autorski program edukacji ekologicznej „Pamiętaj o nas” Bogusławy Boguckiej” (dofinansowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu O/ w Jeleniej Górze),

49 „Strategia rozwoju turystyki w Mieście Jelenia Góra i Powiecie Jeleniogórskim” (opracowanie i publikacja dofinansowane przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie),

50 Zorganizowanie autorskiej szkoły Międzynarodowe Forum Fotografii Kwadrat we Wrocławiu.

2004

51 Model wdrożeniowy wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie wojewódzkim w ramach banku danych regionalnych na poziomie kraju (dla Ministerstwa Środowiska w Warszawie),

52 Strategia rozwoju i promocji turystyki miasta Zgorzelec i okolic (dla Miasta Zgorzelec),

53 Mierniki realizacji polityki ekologicznej państwa w oparciu o wskaźniki Unii Europejskiej (dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),

54 Program adaptacji Dworu w Maciejowcu na Ośrodek Szkoleniowo-edukacyjny i Muzeum Detalu Architektonicznego (opracowanie własne);

2005

55 „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju” (publikacja dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),

56 Koncepcja układu przestrzennego Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej” (opracowanie własne),

57 Zakończenie zasadniczych prac remontowych dachu nad głównym korpusem Dworu w Maciejowcu (prace własne),

58 Pogram prac nad wstępną koncepcją układu przestrzennego Wilanowskiego Parku Kulturowego (dla stołecznego Konserwatora zabytków);

2006

59 Współorganizacja II Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji „Szanse i zagrożenia gospodarki odpadami” w Jeleniej Górze,

60 Współorganizacja Seminarium Samorządowo-Studenckiego „Wizje i cele rozwoju zrównoważonego w regionie karkonoskim – tezy karkonoskie, strategie lokalne i strategie powiatu” w Jeleniej Górze,

61 Międzynarodowe praktyki inwentaryzacyjno –waloryzacyjne w Bukowcu i opracowanie publikacji nt ich dorobku(w ramach projektu „Dziedzictwo – Tożsamość – Dialog / KID” programu Unii Europejskiej „Kultura 2000”),

62 „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” (publikacja materiałów pokonferencyjnych dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu, O/ w Jeleniej Górze),

63 Ochrona walorów środowiska kulturowego i ich udostępnienie dla turystyki jako elementu długookresowej koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej (dla Związku Gmin Karkonoskich),

64 Współudział w powołaniu Forum Obywatelskiego „Partnerstwo dla Regionu Karkonoskiego”.

2007

65 Zakończenie działań na rzecz odbudowy Dworu w Maciejowcu (związane z rozwiązaniem umowy dzierżawy Fundacji Karkonoskiej przez Urząd Miasta i Gminy w Lubomierzu w lutym 2007r.),

66 Projekt planu ochrony Parku Kulturowego w Kliczkowie -: Analizy i Studia ( na zlecenie Urzędu Gminy w Osiecznicy),

67 Projekt planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego – I redakcja ( na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków),

68 Koncepcja zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego – Tezy Karkonoskie( na zlecenie Związku Gmin Karkonoskich),

69 Koncepcja programowo- przestrzenna części Szczecińskiego Ogrodu Botanicznego w Parku Arkońskim ( na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie),

70 Projekt budowlano-wykonawczy rewaloryzacji terenu Wzgórza Herbacianego w zespole pałacowo-parkowym w Bukowcu (na zlecenie Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej we Wrocławiu);

2008

71 Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe” (publikacja opracowana w ramach Projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” dla Przedstawicielstwa Narodów Zjednoczonych UNDP w Warszawie),

72 Analiza kształtowania postaw zrównoważonej konsumpcji w ramach przygotowania oraz realizacji Programu na rzecz zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji (dla Ministerstwa Gospodarki w Warszawie),

73 Program promocji idei ochrony krajobrazów kulturowych oraz przyznawania „Nagrody Krajobrazowej Rady Europy”(dla Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie);

2009

74 Aktualizacja projektu planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego ( na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków),

75 Inwentaryzacja oraz koncepcja pełnego oznakowania drogowego prowadzącego do obiektów zabytkowych na terenie Doliny Pałaców i Ogrodów ((na zlecenie Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej we Wrocławiu);

2011

76 Aktualizacja „Koncepcja zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego – Tezy Karkonoskie”( na zlecenie Związku Gmin Karkonoskich),

77 Projekt planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego – finalna redakcja i przygotowanie do uchwalenia( na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków)

2012
78. Współpraca przy utworzeniu Wilanowskiego Parku Kulturowego i zatwierdzeniu jego planu ochrony (na mocy uchwał nr XXXIV/819/2012 i nr XXXIV/820/2012 Rady M. Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r.)

2013
79. Koncepcja wariantowych możliwości wzmocnienia i rozbudowy systemów ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w obrębie Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich z jej prezentacją na konferencji TUP nt.: Potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu karkonoskiego i kierunki jego międzynarodowej promocji i recepcji.

2014
80. Analiza urbanistyczna uwarunkowań i kierunków zagospodarowania tzw. Małego Rynku w centrum Polanicy Zdroju
81. Analiza regionalnych, subregionalnych i lokalnych dokumentów planowania strategicznego dla opracowania zarysu strategii zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego

2015
82. Współudział w pracach nad aktualizacją „Tez Karkonoskich” (we współpracy z Towarzystwem Karkonoskim)
83. Zorganizowanie Autorskiego Laboratorium Fotografii ALF

2016
84. Część diagnostyczna projektu planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej
85. Współudział w pracach nad programem rewitalizacji dla gminy Mysłakowice(we współpracy z Towarzystwem Karkonoskim)

2017
86. Projekt planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej i jego prezentacja m. in. na seminarium nt. ww. projektu i jego roli w promowaniu i udostępniania walorów przyrodniczo-kulturowych subregionu jeleniogórskiego (zorganizowanym we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich i Towarzystwem Karkonoskim)

2018
87. Prezentacja projektu planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej na seminarium nt. „Aktualne problemy ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w Regionie Karkonoskim” (zorganizowanym we współpracy z Oddziałem TUP w Jeleniej Górze)

2019
88.Uwarunkowania i założenia dla utworzenia Izerskiego Parku Krajobrazowego – Podsumowanie I Seminarium
w Kromnowie,16 maja 2019 r.
89. Wstępne założenia dla utworzenia Izerskiego Parku Krajobrazowego
90. Prezentacja projektu planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej na seminarium nt „Park kulturowy w teorii i praktyce” w Krzemionkach k. Ostrowca Świętokrzyskiego

2020
91. Założenia dla utworzenia Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną
92. Projekt planu ochrony Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną

1999. – 1.Strategie ekorozwoju dla gmin, 2.Bilateralny Rezerwat Biosfery, doświadczenia z Karkonoszy, 3.Zielony Konsument, 4. Fundusze pomocowe

2000 – 1.Parki Krajobrazowe a rozwój gospodarczy gmin, 2.Edukacja dla ekorozwoju, 3.Strategie zrównoważonego rozwoju, 4.Ekorozwój ziem górskich

2001 – 1.Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego w strategiach zrównoważonego rozwoju, 2.Kierunki rozbudowy systemu terenów chronionych w Sudetach Zachodnich, 3.Zmiany w świadomości ekologicznej, 4.Rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju Sudetów

2002 – 1.Ochrona środowiska przyrodniczego i dóbr kultury, 2.Konflikty pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem gospodarki, 3. Rolnictwo ekologiczne, 4.Wdrażanie Agendy 21- Johannesburg 2002

2003 – 1. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach dolnośląskich, 2. Ochrona krajobrazu. Procesy urbanizacji, 3. Nowe idee współpracy transgranicznej w ochronie środowiska przyrodniczego, 4. Zarządzanie środowiskiem w samorządach.

2004 – 1. Polityka ekologiczna Polski a doświadczenia Unii Europejskiej. 45-lecie Karkonoskiego Parku Narodowego, 2. Monitorowanie dla zrównoważonego rozwoju gmin. Kształcenie dla ochrony środowiska, 3. Turystyka, szansą rozwoju regionu jeleniogórskiego, 4.Ekologizacja biznesu-warunek zrównoważonego rozwoju..

2005 – 1. Naturalna gospodarka odpadami w regionie, 2. Ład środowiskowy w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, 3. Dylematy rozwoju zrównoważonego, 4. Działalność społeczna na rzecz ochrony środowiska w regionie.

2006 – 1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Kotlinie Jeleniogórskiej 2. Zrównoważony rozwój w planowaniu lokalnym 3. Ochrona przyrody i krajobrazu w Karkonoszach. Fundacja Karkonoska 4. Postępy w zarządzaniu środowiskowym