KIERUNKI ROZBUDOWY SYSTEMU OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ

Na przełomie 2023-2024 opracowana została przez ekspertów Fundacji analiza pt. Identyfikacja i ocena walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych Kotliny Jeleniogórskiej ze wskazaniem terenów ich szczególnej koncentracji oraz określeniem form ochrony dla potrzeb opracowywanego Instytucie Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego. W podsumowaniu tego opracowania zawarte zostały następujące konkluzje:

W wyniku przeprowadzonych analiz, dotyczących walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej i wskazania w jej obrębie obszarów ze skupiskami zabytkowych zespołów i struktur przestrzennych o wybitnych wartościach kulturowych – wskazano jako jedyny w obrębie Kotliny obszar koncentracji tych skupisk o szczególnych walorach we wschodniej jej części. W obszarze tym zachował się wielkoprzestrzenny kompleks kulturowo-krajobrazowy, obejmujący siedem wpisanych na listę Pomników Historii, zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych oraz inne zabytki oraz ich niezabudowane, bezpośrednie i dalsze otoczenie, o prawie niezmienionym charakterze użytkowania od ponad 150 lat, także w znacznej części tego obszaru wskazany w projekcie audytu krajobrazowego województwa dolnośląskiego krajobraz priorytetowy.
(…) W związku z tym, że dla całościowej ochrony tego szczególnego obszaru i jego wybitnych walorów brakuje wystarczających podstaw prawnych, m. in zawartych w obowiązujących dokumentach dla planowania przestrzennego, proponuje się utworzenie parku kulturowego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnym oraz opracowanie planu ochrony parku dla pełnego wypracowania ww. podstaw w nowych dokumentów dla zintegrowanego planowania rozwoju oraz dla planowania przestrzennego.

Janusz Korzeń, Prezes Zarządu FK