KIERUNKI OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W RAMACH KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SUBREGIONU KARKONOSKIEGO

Eksperci Fundacji aktywnie współpracują z Towarzystwem Karkonoskim i Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze, pod których egidą jest opracowywany projekt  III edycji Tez Karkonoskich jako Koncepcji ponadlokalnej strategii zrównoważonego rozwoju Subregionu Karkonoskiego (tu warto przypomnieć, że I Tezy opracowała nasza Fundacja w 2007 r.). W wyciągu z tego dokumentu, jaki został przedstawiony na konferencji 17 maja br. znalazły się min. takie sformułowane cele i wynikające z nich zadania dla sfery kulturowej:

1) odnowa i rewitalizacja zabytkowych zespołów miejskich i ruralistycznych, a w ramach tego celu m.in.:

§ aktualizacja lokalnych programów rewitalizacji dla wybranych obszarów;

§ kontynuowanie działań na rzecz rewitalizacji zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych i innych zespołów zabytkowych oraz obiektów;

§ wypracowanie skutecznych form wsparcia dla powstrzymania dekapitalizacji zabytkowej zabudowy mieszkaniowej;

2) powstrzymanie degradacji lokalnego krajobrazu kulturowego w obszarach miast i wsi Subregionu, a w ramach tego celu m.in.:

§ uwzględnianie wymogów ochrony krajobrazu kulturowego w planowaniu rozwoju gmin oraz ich rozwoju przestrzennego;

§ wspieranie działań na rzecz kontynuowania lokalnych tradycji architektoniczno-budowlanych;

3) rozbudowa systemu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz edukacji w tej dziedzinie, a w ramach tego celu m.in.:

  • opracowanie kompletu gminnych ewidencji zabytków i gminnych programów opieki nad zabytkami;
  • opracowanie dokumentacji dla utworzenia Parków Kulturowych Kotliny Jeleniogórskiej oraz Zamku Chojnik i Sobieszowa w Jeleniej Górze, a także dla wpisania na listę Pomników Historii Wieży Książęcej w Siedlęcinie i kościoła Wang w Karpaczu;
  • opracowanie dokumentacji dla uzyskania tzw. wpisu seryjnego na Listę Światowego Dziedzictwa Kotliny Jeleniogórskiej;
  • wspieranie lokalnych społeczności i NGO’s-ów w działaniach na rzecz dokumentowania, popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Subregionu.  

Liczymy na zainteresowanie inicjatywąTowarzystwa Karkonoskiego i Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i prosimy o uwagi do przedstawionych propozycji na adres:

towarzystwo@karkonoskie.org

Janusz Korzeń, Prezes Zarządu FK