IDEA UTWORZENIA IZERSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

W dniu 16 maja w Kopańcu na terenie Gm. Stara Kamienica pod egidą Fundacji zorganizowano I Seminarium nt uwarunkowań i założeń dla utworzenia Izerskiego PK w efekcie realizacji wniosków z ubiegłorocznej, VI Konferencji z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie”, jaką poświęcono „Aktualnym problemom ochrony i udostępnianiu zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w Regionie Karkonoskim”. Na konferencji tej, a później na środowiskowym spotkaniu konsultacyjnym, które miało miejsce 1 kwietnia br. w Chromcu, podniesiono ideę utworzenia wspomnianego Parku jako niezbędnego elementu systemu terenów chronionych w Sudetach Zachodnich.

Wprowadzenie do tematyki spotkania przedstawił prof. Bronisław Wojtuń z Uniwersytetu Wrocławskiego, z podkreśleniem wybitnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych Gór Izerskich, a następnie przedstawione zostały przez prezesa Fundacji wstępne założenia dla utworzenia Izerskiego PK (pełny tekst w zakładce OPRACOWANIA), m. in. dotyczące: celu utworzenia Parku; wprowadzenia w jego obszar Parku podstawowych elementów obecnego systemu ochrony przyrody i krajobrazu Gór Izerskich; wskazania podstawowych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej i proponowanych granic Parku (które wskazuje się poniżej),

a także uwzględnienia kierunków obecnych i przyszłych kierunków rozwoju przestrzennego, ukierunkowania prac przygotowawczych na oczekiwane korzyści z utworzenia Parku oraz naszkicowania trybu i zakresu tych prac.

W ramach dyskusji nad przedstawionymi powyżej propozycjami głos zabrali: dr Przemysław Wiater, Prezes Sudeckiego Bractwa Walońskiego ze Szklarskiej Poręby, Michał Pyrek, Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Prozdrowotne „Anasa” także ze Szklarskiej Poręby, Jacek Godlewski, Prezes Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze, Jacek Kubelski, Burmistrz M. Piechowice, Adam Spolnik, Kierownik Artystycznej Galerii Izerskiej z Kromnowa, Leszek Kosiorowski, dziennikarz z Jeleniej Góry, sekretarz Zarządu i rzecznik Stowarzyszenia Bieg Piastów oraz Witold Warczewski z Instytutu Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu.

W podsumowaniu Seminarium prezes Fundacji podziękował za aktywne uczestnictwo w Seminarium jego uczestników i za wniesienie wielu cennych uwag do przestawionych założeń dla utworzenia Izerskiego PK, a przede wszystkim za pozytywne przyjęcie przez jego uczestników tej idei. Poinformował też w nawiązaniu do propozycji, ujętych w ww. założeniach został już zorganizowany, kierowany przez niego zespół koordynacyjny ds. utworzenia Parku.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji –

Janusz Korzeń, Prezes  Fundacji